fbpx

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van High Vibration Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door High Vibration Media, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een afname van de diensten en producten van High Vibration Media zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Ads, Website realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. High Vibration Media behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen. 

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie High Vibration Media een overeenkomst sluit voor het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid

1. Door acceptatie of ondertekening van een offerte of overeenkomst met High Vibration Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van High Vibration Media en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en High Vibration Media opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgave door High Vibration Media zijn geheel vrijblijvend.

2. Het ondertekenen van een door High Vibration Media uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met High Vibration Media.

3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door High Vibration Media blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door High Vibration Media. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en High Vibration Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht High Vibration Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. High Vibration Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft High Vibration Media het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan High Vibration Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan High Vibration Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan High Vibration Media zijn verstrekt, heeft High Vibration Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. High Vibration Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat High Vibration Media is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan High Vibration Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door High Vibration Media of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart High Vibration Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging 

1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door High Vibration Media voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.

2. Producten of diensten waarop een looptijd van toepassing is kunnen niet vroegtijdig worden beëindigd door opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien opdrachtgever tijdens de overeengekomen looptijd toch opzegt is openstaande bedrag voor de rest van de looptijd in één keer opeisbaar bij opdrachtgever.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft High Vibration Media het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door High Vibration Media onderhouden worden.

4. High Vibration Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met High Vibration Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5. High Vibration Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

1. High Vibration Media gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.

2. Mocht High Vibration Media onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan High Vibration Media alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij High Vibration Media een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

7. Overmacht

1. High Vibration Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer High Vibration Media als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal High Vibration Media alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en High Vibration Media geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door High Vibration Media tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door High Vibration Media minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en High Vibration Media is de opdrachtgever betalingsverplicht. High Vibration Media factureert maandelijks vooruit. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door High Vibration Media het verschuldigde bedrag te voldoen.

2. In genoemde gevallen behoudt High Vibration Media zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door High Vibration Media een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.3 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering High Vibration Media hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

6. Indien High Vibration Media abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal High Vibration Media het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens High Vibration Media heeft voldaan.

10. Copyright

1. Het eigendom van door High Vibration Media verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij High Vibration Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan High Vibration Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is High Vibration Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

2. High Vibration Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Al het door High Vibration Media vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van High Vibration Media niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Aansprakelijkheid

1. Voor zover High Vibration Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop High Vibration Media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan High Vibration Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met High Vibration Media of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met High Vibration Media.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is High Vibration Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van High Vibration Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart High Vibration Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van High Vibration Media.

4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. High Vibration Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

5. High Vibration Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website of andere mediakanalen van de opdrachtgever is aangebracht.

6. De opdrachtgever dient High Vibration Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door High Vibration Media geleden schade.

7. High Vibration Media is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website, advertentie campagnes of andere online uitingen in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

8. High Vibration Media is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling

1. High Vibration Media heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens High Vibration Media niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. High Vibration Media zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van High Vibration Media kan worden verlangd.

2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door High Vibration Media gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. High Vibration Media noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan High Vibration Media, waarna High Vibration Media deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan High Vibration Media binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijzigingen van de algemene leveringsvoorwaarden

1.High Vibration Media behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig

1. High Vibration Media zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan High Vibration Media.

2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. High Vibration Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 

3. High Vibration Media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4. High Vibration Media behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van High Vibration Media te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen High Vibration Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door High Vibration Media met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van High Vibration Media beslissend.

18. Eigendomsrecht

1. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van High Vibration Media totdat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.


Contact gegevens

Adres:
Flevoland 11
1948 RH Beverwijk

Email: hello@highvibe.media
Telefoon: 085-7604728